Zadania Ośrodka

  • Umożliwienie dzieciom i młodzieży z upośledzonym umysłowow w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizacjię odpowiedniego obowiązku szkolnego.
  • Zapewnienie realizacji tygodniowego wymiaru zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania.
  • Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego szkół podstawowych (dot. uczniów z upośledzeniem umysłowym).
  • Realizacja indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowanego w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych.
  • Realizacja indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Organizacja Ośrodka

  • Po cztery osoby w jednej klasie.
  • Zajęcia prowadzone są przez oligofrenopedagogów.
  • Jeden nauczyciel prowadzi zajęcia z 2-ma uczniami.
  • Oprócz sal lekcyjnych, zajęcia prowadzone są w sali audiowizualnej, w sali poznania świata oraz muzycznej.